Get Adobe Flash player

คิดถึงรถตู้ VIP คิดถึงอุบลแบ็งค์

Link ที่หน้าสนใจ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

พนักงานขับรถอุบลแบ็งค์

Login FormCustom Search
หน้าแรก ข่าวสารที่น่าสนใจ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าวสาร - ข่าวสารที่น่าสนใจ

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม           

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๔๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย สป. ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

ผู้มาประชุม

๑.    นายเฉลิมชัย                    รัตนจันท                            กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม                 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย

๒.        นายชัยวัฒน์                    หุตะเจริญ                          กรรมการ

๓.        พันตรี สิโรตม์                   สุวรรณนาคินทร์                  กรรมการ

๔.        นายอารยะ                      วิวัฒน์วานิช                       กรรมการ

๕.        นายทวีศักดิ์                     วรพิวุฒิ                             กรรมการ

๖.        พลตำรวจตรี เชวง            แก้วไชโย                            กรรมการ

๗.        นายสมหมาย                   จันทร์เรือง                          กรรมการ

๘.        นายสงขลา                      วิชัยขัทคะ                          กรรมการ

๙.        นายเอนก                        เกษมสุข                            กรรมการ

๑๐.  นายอัครเดช                     เจิมศิริ                               กรรมการ                                                           แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สป.

๑๑.  นายพิพัฒน์                     เนี้ยวคงศักดิ์                       กรรมการและเลขานุการ                                      นิติกร ๘ ว สำนักกฎหมาย สป.

๑๒.  ร้อยโท ธราดล                  ทิพยมนตรี                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                              นิติกร ๗ ว สำนักกฎหมาย สป.

ผู้ไม่มาประชุม

๑.    นายชัยฤกษ์                     ดิษฐอำนาจ                        ติดราชการ                                                   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร

๒.        รองศาสตราจารย์ สุนทร    มณีสวัสดิ์                          ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.     นายนิเวศน์                        หาญสมุทร์                         นิติกร ๘ ว สำนักกฎหมาย สป.

๒.     ว่าที่ ร้อยตรี ชัยวัฒน์           จิรวงศ์รุ่งเรือง                     นิติกร ๗ ว สำนักกฎหมาย สป.

๓.     นายสมาวิษฎ์                    สุพรรณไพ                         นิติกร ๖ ว  สำนักกฎหมาย  สป.

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑.    นายบุญสืบ                      แช่มช้อย                            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบรูปแบบ                              และโครงสร้าง

๒.        นายผจญ                        มหันตปัญญ์                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

๓.        ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย            สมวัตร                              นิติกร ๖ ว

๔.        นายจรัสศิลป์                   โตไพบูลย์                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน

๕.        นายอุทัย                         เพ่งจิตต์                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

๖.        นางสาวภากร                   แขมน้อย                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา

๗.        นางกุลยา                        มาลาทอง                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

๘.        นายเกรียงไกร                   กุนรา                                 นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน

๙.        ว่าที่ร้อยตรี พร้อม             ทรายใจ                             ปลัดเทศบาลตำบลดอนไชย

๑๐.   นายพจน์ปรีชา                 เพชรแกมแก้ว                     ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปรางค์

ผู้แทนกรมการปกครอง

๑.    นายนิรันดร์                      ศรีเจริญ                             ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม                                     สำนักการสอบสวนและนิติการ

๒.    นายเทวา                         ปัญญาบุญ                        หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบอำนวยความเป็นธรรม                          สำนักการสอบสวนและนิติการ

๓.    นายมนัส                         สุวรรณชินทร์                      เจ้าพนักงานปกครอง ๕                                                           สำนักการสอบสวนและนิติการ

 

เริ่มประชุมเวลา         ๐๙.๓๐ น.

 

ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ ติดราชการ          ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมได้มีมติให้นายเฉลิมชัย รัตนจันท กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

 

ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

                                   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ได้ตรวจพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไข

                                   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

 

ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 

.๑ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ พิจารณา ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร              ขอเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                ขอเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว - พลอยแหวน

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ

โดยข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มีมติว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้มีบทบัญญัติกำหนดให้สามารถเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยกระทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยดังเช่นกรณีของเทศบาล แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็สามารถอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยเทียบเคียงกับกรณีการเปลี่ยนชื่อของเทศบาล

ข้อกฎหมาย

“พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข             เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ        ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อการเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้โดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับการเปลี่ยนชื่อของเทศบาล              จะต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา โดยนายอนุชา โมกขะเวส รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคณะที่ ๒ ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว ให้แก้ไขเป็นดังนี้

 

“ร่าง

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล

___________________

 

ด้วยมีองค์การบริหารส่วนตำบล ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตราประกอบมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอบ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว - พลอยแหวน

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา อำเภอบ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                        ประกาศ  ณ  วันที่                                    พ.ศ. ๒๕๔๘ ....

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”

 

 

มติที่ประชุม ให้ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ แล้วจึงดำเนินการเสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อไป

 

.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอ                 เปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ พิจารณา ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลดอนไชย อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอเปลี่ยนชื่อเป็น เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

๒. เทศบาลตำบลบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขอเปลี่ยนชื่อเป็น เทศบาลตำบลปัว

โดยข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอ              เปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ

ข้อกฎหมาย

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ              เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนชื่อเทศบาลสามารถดำเนินการได้โดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนชื่อเทศบาล เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา โดยนายอนุชา                โมกขะเวส รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคณะที่ ๒ ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว ให้แก้ไขเป็นดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

“ร่าง

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล

___________________

 

ด้วยมีเทศบาลประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้เปลี่ยนชื่อเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลตำบลดอนไชย อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็น เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

๒. เทศบาลตำบลบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็น เทศบาลตำบลปัว

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                        ประกาศ  ณ  วันที่                                    พ.ศ. ๒๕๔๘ ....

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”

 

มติที่ประชุม ให้ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ แล้วจึงดำเนินการเสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อไป

 

๓.๓ ข้อหารือกรณีขออนุญาตให้มีการเล่นเกมแถมพกหรือรางวัลด้วยการ เสี่ยงโชค

ผู้แทนกรมการปกครอง ชี้แจงว่า นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (สถานีวิทยุโทรทัศน์สี ไทยทีวี ช่อง ๓) สำนักงานเลขที่ ๓๑๙๙                 มาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเป็นการเพิ่มสีสันแก่ผู้ชม ในการแพร่ภาพออกอากาศรายการของสถานี โดยมีวิธีการเล่น ดังนี้

(๑) ให้ผู้ชมส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันตามหัวข้อแต่ละช่วงการแข่งขันที่กำหนดไว้  ได้แก่ 

- รอบคัดเลือก “ใครเป็นดาวยิงสูงสุดในรอบคัดเลือกของศึก UEFA Champions League ๒๐๐๕ – ๒๐๐๖” ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ – วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

- รอบชิงชนะเลิศ “ใครจะเป็นแชมป์ยูฟ่าในฤดูกาลนี้” ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๒) เริ่มทายผลการแข่งขันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หมดเขตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการสีสันบันเทิง

กรมการปกครอง ได้รับการประสานจากบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ว่าได้ยื่นคำร้องขออนุญาตจัดให้มีการเล่นเกมแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ที่สถานีตำรวจนครบาล              ทองหล่อแล้ว และสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯว่า ผู้ชำนาญการพนันของตำรวจ พิจารณาเห็นว่า การจัดรายการดังกล่าวผู้เข้าร่วมรายการมีแต่ได้ไม่มีเสีย จึงไม่เข้าองค์ประกอบของการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ผู้เล่นและผู้จัดให้มีการเล่นต้องมีการได้เสียกันทั้งสองฝ่าย จึงไม่ต้องขออนุญาตในการจัดให้มีการชิงโชคแถมพกแต่อย่างใด

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๓ มาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๙

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๔(๑), (๒), ข้อ ๔ ข.(๕), ข้อ ๔ ค.(๖)

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และหนังสือฯ ที่ มท ๐๓๐๗.๒/๕๕๙๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๔. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๕๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๐/๒๔๗๙

๖. คำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๕๘๙/๒๕๔๕

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไม่ได้ให้คำจำกัดความหรือ                 ความหมายของการพนันไว้ มีเพียงบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการพนันเอาไว้ ได้แก่ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ ประกอบกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยการพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข ๑๙๐๐ ในการจัดให้มีการทายผลการแข่งขันกีฬาและตอบปัญหาชิงรางวัล (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๙/๒๕๔๕) ได้ให้ความเห็นถึงลักษณะของการพนันเอาไว้ สรุปความได้ว่า “จะต้องเป็นการเล่นที่เป็นการเสี่ยงโชคต่อการได้หรือเสียประโยชน์” ดังนั้น จึงวินิจฉัยได้ว่า การจัดรายการดังกล่าวผู้เข้าร่วมเล่นจะต้องซื้อไปรษณียบัตร เพื่อใช้ในการทายผลแล้วส่งมาชิงโชค อันเป็นการเล่นที่มีลักษณะทายผลในอนาคตที่ไม่อาจทราบได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมเล่นมีแต่ได้ไม่มีเสีย เนื่องจากการซื้อไปรษณียบัตรเป็นเพียงวิธีการเล่นที่อาศัยการสื่อสารชนิดหนึ่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อกันตามปกติเท่านั้น  นอกจากนี้ผู้จัดรายการก็ไม่ได้ทรัพย์สินจากผู้เข้าเล่นแต่อย่างใด มีเพียงผู้จัดรายการเท่านั้นที่จะต้องเสียทรัพย์สินเป็นรางวัลให้แก่ผู้เล่น การเล่นดังกล่าวจึงไม่เป็นการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

๒. กรณีตามข้อ๑. แม้จะไม่เข้าองค์ประกอบการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่กรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า วิธีการเล่นดังกล่าวน่าจะเป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยเทียบเคียงกับคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙๐/๒๔๗๙ ซึ่งได้วางองค์ประกอบความผิดไว้ ดังนี้

๑) จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล

๒) ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ

๓) ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

๔) ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

การที่บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการให้ส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ ผู้จัด เนื่องจากผู้จัดเป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนที่มีรายได้จากค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางสื่อ โทรทัศน์ของผู้จัด จึงเข้าองค์ประกอบที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน จึงจะจัดให้มีการเล่นดังกล่าวได้ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ประกอบข้อ ๔ ข. (๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ฯ  ซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญการพนันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า การจัดให้มีการเล่นทายผลการแข่งขันฟุตบอล            โดยให้มีการเสี่ยงโชค เพื่อรับรางวัลผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ อาจนิยมจัดให้มีการเล่นในลักษณะดังกล่าวอีก            หลายครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน จึงขอเสนอเรื่อง                   ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เพื่อเป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ รองปลัดกระรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย            ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

การที่บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จัดให้มีการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล โดยผู้เข้าร่วมเล่นจะต้องซื้อไปรษณียบัตร เพื่อใช้ในการทายผลการแข่งขันฟุตบอล แล้วส่งมาชิงโชค อันเป็นการเล่นที่มีลักษณะทายผลการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งผู้เข้าร่วมมีแต่ได้ไม่มีเสีย สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อไปรษณียบัตรก็เป็นเพียงวิธีการเล่นที่อาศัยไปรษณียบัตรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันตามปกติ นอกจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ผู้จัดรายการก็ไม่ได้รับทรัพย์สินจากผู้เข้าเล่นแต่อย่างใด            มีเพียงผู้จัดรายการเท่านั้นที่จะต้องเสียทรัพย์สินเป็นรางวัลให้แก่ผู้เล่น การเล่นดังกล่าวจึงไม่เป็นการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

แต่สำหรับจัดให้มีการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล และมีรางวัลให้แก่              ผู้ที่ทายผลถูกต้อง โดยผู้ส่งไปรษณียบัตรจะไม่ได้รับรางวัลทุกรายไป แต่จะต้องมีการจับสลากหาผู้โชคดีจากกลุ่มผู้ส่งไปรษณียบัตรที่ทายผลถูกต้องตามเงื่อนไขที่ผู้จัดได้กำหนดไว้ การจัดให้มีการเล่นในลักษณะดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ เนื่องจากผู้จัดมีอาชีพเป็น ผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนที่มีรายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการหรือค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางสื่อ      โทรทัศน์ของผู้จัดรายการ การจัดให้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นการเพิ่มความนิยมของผู้ชมใน รายการ ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพ จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ ได้มีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันมีการจัดรายการให้ร่วมสนุกเพื่อทายผล หรือแสดงความคิดเห็น โดยผ่านการสื่อสารในระบบหรือรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเภทการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ มีเพิ่ม มากขึ้น ดังนั้น เมื่อการทายผลหรือการร่วมสนุกใด ๆ ที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายของการพนัน แต่เป็นการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้า หรืออาชีพ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานตาม         มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้น เป็นการอนุญาตให้ดำเนินการอย่างกว้าง ๆ ไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งต่อไปอาจเกิดช่องว่างให้มีผู้ประกอบการนิยมจัดรายการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ จึงให้กรมการปกครองนำเรื่องนี้ไปศึกษา เพื่อแก้ไข           ปรับปรุง หรือกำหนดให้มีกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมเป็นการเสี่ยงโชคในลักษณะนี้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน และถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด ก็บังคับให้ผู้ขออนุญาตต้องไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้รัฐสามารถควบคุมการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ให้กรมการปกครองนำความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ระเบียบวาระที่ ๔          เรื่องอื่น ๆ

-         ไม่มี

เลิกประชุมเวลา            ๑๒.๐๐ น.

 

 

 

ร้อยโท

(ธราดล  ทิพยมนตรี)                                           (นายพิพัฒน์  เนี้ยวคงศักดิ์)

    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฯ                                     กรรมการและเลขานุการ ฯ

          ผู้จดรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

Add comment


Security code
Refresh

รถตู้บริการของอุบลแบ็งค์

Custom Search